Защита на личните данни

mapmedia.bg спазва политиката да не споделя данни за клиентите си по какъвто и да било начин.

Събираме следните лични данни:

– Име – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.
– ЕГН / ЕИК / БУЛСТАТ– за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.
– Адрес – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, посещение при необходимост от поддръжка / доставка от служител на ГЛОБАЛ или Доставчик.
– Телефон – за връзка със служители на ГЛОБАЛ или Доставчик (Куриер).
– Е-Мейл (електронна поща) – за връзка със служители на ГЛОБАЛ или Доставчик, за получаване на информация във връзка с промоции или нови функционалности в софтуера, за получаване на счетоводни документи, за потвърждаване на поръчката от КЛИЕНТА и изясняване на възникнали въпроси.

Събираме тези данни за срок от 60 календарни месеца.
Издателството се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.